AVPSoft.com News http://avpsoft.com/ AVPSoft.com News en-us Thu, 20 Feb 2020 19:19:26 +0000 Thu, 20 Feb 2020 19:19:26 +0000 http://avpsoft.com/rss.xml support@avpsoft.com support@avpsoft.com AVPSoft.com News [20.02.2020] http://avpsoft.com APFill 6.1 is available for download.]]> Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0000 AVPSoft.com News [07.05.2018] http://avpsoft.com APFill 6.0 is available for download.]]> Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0000 AVPSoft.com News [03.04.2018] http://avpsoft.com TimeToPhoto 3.0 has been released. ]]> Tue, 03 Apr 2018 00:00:00 +0000 AVPSoft.com News [28.11.2017] http://avpsoft.com Universal Desktop Ruler 3.8 is released.]]> Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0000 AVPSoft.com News [28.04.2016] http://avpsoft.com APFill 5.9 is available for download.]]> Thu, 28 Apr 2016 00:00:00 +0000 AVPSoft.com News [27.04.2016] http://avpsoft.com Home & Office backup tool - APBackUp 3.9 has been released. ]]> Wed, 27 Apr 2016 00:00:00 +0000 AVPSoft.com News [11.04.2016] http://avpsoft.com TimeToPhoto 2.9 has been released. ]]> Mon, 11 Apr 2016 00:00:00 +0000 AVPSoft.com News [13.01.2016] http://avpsoft.com Universal Desktop Ruler 3.7 is released.]]> Wed, 13 Jan 2016 00:00:00 +0000 AVPSoft.com News [30.09.2015] http://avpsoft.com TimeToPhoto 2.8 has been released. ]]> Wed, 30 Sep 2015 00:00:00 +0000 AVPSoft.com News [10.01.2014] http://avpsoft.com APFill 5.8 is available for download. GhostScript 9.09, 9.10 support.]]> Fri, 10 Jan 2014 00:00:00 +0000